ائتلاف چهارحزب راستگرا درهالند وبرنامهٔ «سختگیرانه ‌ترین سیاست پناهندگی

فدراسیون انجمنهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) یکی از نهاد های کلیدی عضو فارو میباشد. در ذیل اعلامیه ای از این نهاد را که در مورد تحولات اخیر در هالند و تأثیر آن بر پناهجویان نوشته شده را به نشر میسپاریم: داونلود فایل پی دی اف

اعلامیه

ائتلاف چهارحزب راستگرا درهالند وبرنامهٔ «سختگیرانه ‌ترین سیاست پناهندگی»

هفدهم می ۲۰۲۴

به تعقیب پیروزی چشمگیر حزب راست افراطی تحت رهبری خیرت ویلدرز  در انتخابات شش ماه قبل  هالند، این حزب بروز چهارشنبه ۱۵ می ۲۰۲۴ بر سر تشکیل حکومت ائتلافی با سه حزب دیگر به توافق رسید. این ائتلاف خطوط کلی برنامه‌های پیشنهادی حکومت‌داری خود را روز پنجشنبه انتشارداد که می‌تواند هالند را از موقف راست میانه به سمت راستگرایی سوق دهد.

رهبران احزاب عضو ائتلاف بعد ازارائهٔ خطوط اساسی پلان حکومتداری شان به پارلمان

موضوع اساسی در برنامهٔ «حزب برای آزادی»(PVV)  کنترول شدید مرز های کشورهالند بروی پناهجویان و مخالفت با ازدیاد تعداد مسلمانان و مساجد دراینکشور است. البته برای رسیدن به توافق با سه حزب دیگر، خیرت ولدرزمجبور به عقب نشینی های مؤقتی از برخی مواضع قبلی خود در رابطه با اسلام ومساجد شده است.  اما در رابطه با پناهجویان درتوافقنامهٔ این ائتلاف روی دست گرفتن «سختگیرانه ‌ترین سیاست پناهندگی» یکی از برنامه های کلیدی در خطوط اساسی توافق شده میباشد.  این برنامه شامل کنترول سرحدی قوی‌‌تر، لغو قانونی که شاروالی ها را مکلف به فراهم ساختن زمینه برای ایجاد مراکز اسکان پناهجویان میسازد و تصویب یک قانون جدید که «قانون بحران پناهجوئی» نامیده خواهد شد، میباشد.  احزاب شامل ائتلاف توافق کرده اند که به زودی ممکن درخواست مستثنی قرارگرفتن هالند ازمکلفیت تطبیق لوایح و مقرراتی که اتحادیهٔ اروپا برای هماهنگی ومعیاری شدن پالیسی مهاجرت و پناهندگی وضع کرده است،  به کمیسیون این اتحادیه ارائه میکنند. ائتلاف راستگرا می‌خواهد محدودیت کنونی در الحاق خانواده را ادامه بدهد. براساس این محدودیت، پناهندگان قبول شده تنها در صورتی که مستحق یک آپارتمان یا خانه شناخته شوند، می‌توانند اعضای خانواده خود را نزد خود بیاورند. تصمیم دیگر ائتلاف لغو حق اولویت پناهندگان پذیرفته شده در اخذ خانه میباشد. با تطبیق این تصمیم هر پناهندهٔ قبولشده باید برای خواستن اعضای فامیلش چندین سال انتظار بکشد. زیرا مدت انتظارعادی برای مستحق شدن خانه در شهر های هالند در حدود ده سال یا بیشتر میباشد.

کاهش استخدام نیروی کارخارجی توسط شرکت ها و تنقیص درپذیرش محصلین خارجی در پوهنتون ‌های هالند نیزاز اهداف احزاب عضوائتلاف است.

تنقیص بی سابقه در بودجهٔ کمکهای بشردوستانه و انکشافی به دول در حال انکشاف یکی از تصامیم دیگر این ائتلاف است که باعث انتقاد زیاد سازمانهای کمک بشردوستانه شده است.

علاوه بر حزب برای آزادی» (PVV) سه حزب دیگر بنامهای «حزب لیبرال دموکرات VVD» که طی بیش از ده سال گذشته در مرکز اقتدارقرارداشت، «حزب قرارداد اجتماعی جدید NSC» و «جنبش دهقان وهمشهریBBB» اعضای این ائتلاف اند.

فدراسیون انجمنهای پناهندگان افغان درهالند (FAVON) بعد از مطالعهٔ خطوط کلی برنامهٔ حکومتداری این ائتلاف بدین نظر است که پیامد های به قدرت رسیدن ائتلاف راست برای پناهجویان، اقشار بی بضاعت بشمول کارگران، مهاجرین،  پناهندگان و ملل نادار جهان بحران آفرین خواهد بود. برنده شدن حزب PVV در انتخابات شش ماه قبل و ایجاد ائتلاف راست تحت رهبری خیرت ولدرز رویداد های منفی و مایهٔ تشویش ونگرانی اند. اگرچه کارشناسان پیش بینی میکنند که برنامه های این ائتلاف بخصوص در ساحهٔ پالیسی پناهندگی غیر عملی است زیرا در تضاد با قوانین و پالیسی اتحادیهٔ اروپا قرار دارد، اما ما باید بحیث سازمانهای پناهندگان برای بد ترین حالت خود را آماده سازیم. از سازمانهای پناهنده در مجموع و جامعهٔ پناهندگان افغان در هالند بطورخاص دعوت میکنیم تا با ایجاد هماهنگی خود را برای اعتراضات دموکراتیک علیه اقدامات عملی این ائتلاف آماده سازند.

«هیأت مدیرهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *