آیا لویه جرگهٔ مشورتی رئیس جمهور را در رابطه با رهائی ۴۰۰ زندانی ذیصلاح ساخته می تواند؟

آیا لویه جرگهٔ مشورتی رئیس جمهور را در رابطه با رهائی ۴۰۰ زندانی ذیصلاح ساخته می تواند؟در رابطه به این موضوع و منشأ بُن بست کنونی که کوشش های صلح به آن مواجه میباشد، یکی از سازمان های عضو فارو (بنیاد فیاض) مطلبی را به وبسایت فارو فرستاده که اینک به نشر آن میړردازیم تا باسخی باشد به سوالات حقوقی که در رابطه با لویه جرګه و تأثیر آن بالای خروج از این بُن بست نزد مردم ما مطرح است

ضمیمه مطلب بنیاد فیاض