تماس با ما

Address:آدرس
Postbus 707
2332 EA Leiden
Nederland
E-mail:ایمل
info@faroe.info
generalsecretariat@faroe.info
Websites: وب سایت ها
New website: وب سایت جدید
www.faroe.info
Old website (Archive ): وب سایت قدیمی (آرشیف)
www.afghandiaspora.org