روز استقلال افغانستان

گرامی باد خاطرۀ افتخار آفرین 28 اسد و جنبش امانی

تجلیل از روز استقلال افغانستان

اگست 2008 , شهر لایدن

{oziogallery 70}