کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن

ده سال اغماض خواستهای مردم افغانستان
۴ دسمبر ۲۰۱۱

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1502307116740790.1073741839.1502276553410513&type=3]