برنامۀ بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تصاویر توسط : احمد عزیزیار , شهر لایدن , هالند 2011

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1502306456740856.1073741838.1502276553410513&type=3]